Aquest web utilitza galetes pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la vostra navegació i preferències, entre altres tasques. Si continueu navegant entendrem que accepteu la nostra Política de privadesa. Més informació

Gremi de Tintorers i Bugaders de Barcelona

  • Cambiar a castellano
  • Switch to english

Accés als agremiats:

Actualitat

Mesures urgents de liberalització del comerç i determinats serveis

El passat 25 de maig, es va publicar al BOE el Reial Decret Llei 19/2012, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis, sent la seva entrada en vigor el dissabte 26 de maig.

Síntesi amb el més destacable d'aquesta norma.

Inexigibilitat de llicència.

Per a l'inici i desenvolupament de les activitats comercials i serveis, no es pot exigir per part de les administracions o entitats del sector públic l'obtenció de llicència prèvia d'instal · lacions, de funcionament o d'activitat, ni altres de classe similar o anàlogues que subjectin a prèvia autorització l'exercici de l'activitat comercial a desenvolupar o la possibilitat mateixa de la obertura de l'establiment corresponent.
Tampoc estan subjectes a llicència els canvis de titularitat de les activitats comercials i de serveis. En aquests casos serà exigible comunicació prèvia a l'administració competent als efectes informatius.

No és exigible llicència o autorització prèvia per a la realització de les obres lligades al condicionament dels locals per a exercir l'activitat comercial quan no requereixin de la redacció d'un projecte d'obra de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de ordenació de l'edificació.

La inexigibilitat de llicència no regirà respecte de les obres d'edificació que siguin necessàries conforme a l'ordenament vigent, les quals se seguiran regulant, quant a l'exigència de llicència prèvia, requisits generals i competència per al seu atorgament, per la seva normativa corresponent.

Declaració responsable o comunicació prèvia.

Les llicències prèvies que, d'acord amb l'anterior, no puguin ser exigides, seran substituïdes per declaracions responsables, o bé per comunicacions prèvies, de conformitat amb el que estableix l'article 71.bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre , de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, relatives al compliment de les previsions legals establertes a la normativa vigent. En tot cas, el declarant haurà d'estar en possessió del justificant de pagament del tribut corresponent quan sigui preceptiu.
La declaració responsable, o la comunicació prèvia, han de contenir una manifestació explícita del compliment d'aquells requisits que siguin exigibles d'acord amb la normativa vigent, inclòs tenir el projecte, en el cas que les obres que s'hagin de realitzar així ho requereixin segons el que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre d'Ordenació de l'Edificació.
Els projectes a què es refereix l'apartat anterior han d'estar signats per tècnics competents d'acord amb la normativa vigent.
Quan s'hagin de fer diverses actuacions relacionades amb la mateixa activitat o en el mateix local en què aquesta es desenvolupa, les declaracions responsables, o les comunicacions prèvies, es tramitaran conjuntament.

Subjecció al règim general de control.

La presentació de la declaració responsable, o de la comunicació prèvia, amb el consegüent efecte d'habilitació a partir d'aquest moment per a l'exercici material de l'activitat comercial, no prejutjarà de cap manera la situació i efectiu acomodament de les condicions de l'establiment a la normativa aplicable, ni limitarà l'exercici de les potestats administratives, de comprovació, inspecció, sanció, i en general de control que a l'administració en qualsevol ordre, estatal, autonòmic o local, li estiguin atribuïdes per l'ordenament sectorial aplicable en cada cas.

Habilitació a les entitats col · laboradores.

Per al'exercici de l'activitat de comprovació dels requisits i circumstàncies referits a la declaració responsable o comunicació prèvia, les corporacions locals competents poden recórrer a la col · laboració privada d'entitats de valoració legalment acreditades, a través de les quals podrà gestionar la totalitat o una part de l'activitat de comprovació. Aquestes entitats actuaran en règim de concurrència. En qualsevol cas, els interessats, a efectes de la valoració dels requisits manifestats en les seves declaracions responsables, oa les seves comunicacions prèvies, podran lliurement fer ús o no dels serveis d'aquestes entitats, sense que en pugui derivar tractament diferenciat algun per part de l'administració competent, destinatària de la comunicació.

Sol · licituds de llicències efectuades amb anterioritat.

Els procediments iniciats abans de l'entrada en vigor, que tinguin per finalitat l'obtenció de les llicències o autoritzacions que fossin necessàries d'acord amb la normativa anterior, es tramitaran i resoldran per la normativa vigent en el moment de la presentació de la sol · licitud.
No obstant el que disposa l'apartat anterior, l'interessat, amb anterioritat a la resolució, desistir de la seva sol · licitud i, d'aquesta manera, optar per l'aplicació de la nova normativa en el que aquesta al seu torn sigui aplicable.

Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios

Pàgina web relacionada: Medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios

Enllaços | Avís legal